top of page
Zoeken

GOD BEN JE ZELF

Bijgewerkt op: 6 dec. 2022

Zoals ik op verschillende plaatsen op deze website roep, ben ik geïnspireerd door Neville Goddard (1905-1972). Op zijn gedachtengoed heb ik mijn methode voor transformatie gebaseerd. Als je voor Personal Freedom Coaching gaat, dan dank je je succes aan deze mysticus. Ik kwam bij hem uit na een intensieve spirituele zoektocht.

Die begon met de vraag: Hoe komt het toch dat ik zo gelukkig ben, terwijl de omstandigheden daar totaal geen aanleiding toe geven?


Op zoek naar antwoord begon ik bij Eckhart Tolle, die alles weet van verlichting, en vervolgde via David Hawkins, wiens bewustzijnsschaal laat zien hoe je als mens op kunt klimmen naar meer geluk, naar non-dualist Jiddu Krishnamurti en ik eindigde bij Neville Goddard. De laatste stelt dat elk mens via Staten van bewustzijn een spirituele ontwikkeling kan doormaken naar de hoogste, meest gelukkige toestand.

Deze Staten worden in de Bijbel beschreven. Niet schrikken. Het heeft niets met de kerk te maken wat er in dat boek staat. Goddard ontrafelt de verborgen betekenis van het Nieuwe Testament. Dat blijkt eerder een zelfhulpboek voor verlichting, dan een blauwdruk voor moraal.


De weg naar de meest vrije, gelukkige staat wordt volgens hem gepersonifieerd door Christus. Dat is een Staat van bewustzijn die iedereen kan ervaren en die wordt gekenmerkt door een gevoel van innerlijke vrede.


Goddard heeft geen kerk gesticht. Bij leven huurde hij kleine theaterzalen waar hij zijn verhaal stug bleef herhalen voor een smalle groep trouwe toehoorders. Geschoold in de Kabbala en het Hermetisme komt hij tot een uitleg van de Bijbel die mij veel logischer, realistischer en praktischer voorkomt dan de christelijke uitleg.


Neville Goddard liet een uitgebreid oeuvre na. Hij concentreert zich op twee lessen uit de Schrift: de Wet en de Belofte.

De Wet: verbeelding creëert de realiteit.

De Belofte: God werd mens zodat mens God kan worden.


Aan de hand van deze lezing– Seeing Christ Through The Eyes Of Paul – uit 1967, wil ik je meenemen naar zijn gedachtegoed. Ik ga er vanuit dat je de Engelse taal voldoende beheerst, zodat ik een vertaling achterwege kan laten en me kan concentreren op de strekking.


Tonight’s subject is very, very practical, yet profoundly spiritual, for we are going to search for the cause of the phenomena of life called in scripture, ‘the Father’. So come with me and let me show you Jesus Christ, the father of life, through the eyes of Paul. Now, there is no mention of Paul in any contemporary work of the first century, nor is there any historical record of a man named Paul. He is mentioned in the last part of the Book of Acts and in his thirteen letters – but who is he? Paul, like Moses, Abraham, Isaac, Jacob, and Jesus Christ is a state of consciousness.


Volgens Goddard is de Bijbel geen verslag van historische gebeurtenissen, de personages stellen Staten van bewustzijn voor. Een Staat definieert hij als: de totaalsom van je reacties op de omstandigheden waarin je verkeert.

Je zou Staten ook als gedrags-sjablonen kunnen zien. Staten van verdriet of woede betreed je als automatisch, daar word je ingelokt door wat je overkomt. De hogere Staten kun je bewust betreden. Ook de hoogste, meest gelukkige Staat: Daarin ben je als ‘God’. Zelf gebruik ik dat woord liever niet, omdat er geen overeenstemming over de betekenis van het woord bestaat, maar als je de Bijbel behandelt kan je er niet omheen. In de betekenis die Goddard hanteert is God het Al en het Al is Mind.

Het grote geheim van de Schrift is volgens Goddard dat je God alleen kunt kennen door hem te ervaren. Door hem te zijn.

Deze interpretatie, dat ‘God’ niet buiten jezelf bestaat, maar zich manifesteert als een Staat van Zijn binnen je eigen bewustzijn, is zo radicaal anders dan de gangbare uitleg, dat het bij mij een paar jaar duurde voor hij goed en wel helemaal indaalde. Radicaal anders in de zin dat: als iemand zich voor God uitgeeft hoeft diegene hier in het westen niet op applaus te rekenen. Toch is dat volgens Goddard de les die Paul ons wil leren.

Dat ik extra moeite heb gedaan om deze zienswijze te begrijpen heeft er mee te maken dat de Staat die mijn naam draagt, Paul, volgens Neville de belangrijkste staat in de Bijbel is. (In de Nederlandse bijbelvertaling kennen we Paul als Paulus. Ik houd hier Paul aan voor het ontnuchterende effect ).


Paul is de man om wie het hele nieuwe testament draait. Zijn dertien brieven zijn de eerste teksten die over Christus zijn geschreven. Paul komt ook voor in het boek Handelingen, dat is geschreven door Lucas. In elk geval, de vier apostelen die verantwoordelijk zijn voor de andere teksten in het Nieuwe Testament waren bekend met de brieven van Paul. Die vormen het uitgangspunt van het Grote Boek.


In het Nieuwe Testament deelt deze schrijver zijn blijdschap over de verlichting die hij heeft ervaren. Dat doet hij wel zo effectief dat het tot de beweging van het Christendom heeft geleid, die tot op de dag van vandaag bestaat.

En dan hebben we het over de Staat Paul, want met de schrijver Paul zit het nog weer anders dan je dacht. Als je nagaat dat theologen het er tegenwoordig over eens zijn dat een groep van schrijvers verantwoordelijk is voor de teksten in het Oude Testament die aan Mozes worden toegeschreven, dan kun je erop wachten tot hetzelfde bij Paul gebeurt. Achter Paul gaat een club van mystici schuil, die de Staat van verlichting kennen en een methode doorgeven om gelukkig te leven.

De lezing van Neville die ik hier behandel gaat over de uitleg van het mysterie van het leven, dat in de Bijbel wordt aangeduid met de ‘Vader’. Gezien door de ogen van Paul.

Van deze Paul bestaat geen bewijs dat hij echt heeft bestaan, opent Neville. Hij wordt in geen enkel boek uit de eerste eeuw genoemd, behalve in de bijbel. Zijn naam is ook niet terug te vinden in de registers van de gevangenissen, die in Rome in die dagen nauwkeurig zijn bijgehouden en bewaard. Terwijl de meeste brieven van Paul vanuit de gevangenis zijn geschreven.

Dat er geen bewijs van zijn bestaan is ontdekt, vormt volgens Neville een aanwijzing dat je Paul niet als een mens van vlees en bloed moet opvatten. Je kunt zijn Staat kopiëren. Net als die van Mozes, Abraham, Isaac, Jacob en Christus. Als schrijver wil ik deze gedachte ondersteunen met het argument dat het situeren van een personage in de gevangenis een perfecte metafoor schept voor bevrijding. Wat het thema van deze Paul is.

The Bible speaks of a fundamental state of consciousness from which other states derive. That fundamental state is the Father, the creative power in you. This world is made up of God and the extension of himself called ‘you’. Say “I am” and you have said God’s name.


In de uitleg van Goddard zou je het woord God kunnen vervangen door ‘bewustzijn’, of ‘intelligente energie’. Ergens in het Oude Testament vraagt Mozes aan God wat zijn werkelijke naam is. Die antwoordt hem dan met ‘Ik ben’. Goddard interpreteert dat antwoord als: het besef dat je bestaat, dat is God.

(Je zou jezelf in geval van ernstig geheugenverlies kunnen afvragen waar je bent, of zelfs wie je bent, maar dat je er bent: daarover twijfel je nooit. Die zekerheid is God).


De eerste, meest fundamentele staat van zijn is: de Vader. Dat is de creatieve kracht in de mens. Jouw bewustzijn is onderdeel van het grote bewustzijn (de Vader).

De wereld waarin wij leven is één groot bewustzijn, een mind, die je God zou kunnen noemen.

Om dat te illustreren. De natuurkunde leert dat alle materie is opgebouwd uit atomen. Dat zijn uiteindelijk piepkleine lichtjes die rond elkaar cirkelen. Op een relatief enorme afstand van elkaar. Vergelijkbaar met de afstand tussen de sterren die we aan de hemel zien.

(Binnen de kwantummechanica wordt sinds Sir James Jeans in 1925 het inzicht gedeeld dat het universum als een gedachte is in de mind van zijn schepper. Natuurkundige Richard Con Henri schrijft in de toonaangevende wetenschappelijke publicatie Nature (2005): het universum is Mind. Lees: The mental universe)

Dat wij de objecten om ons heen als vast ervaren, komt doordat wij die atomen met ons bewustzijn in een patroon schikken. De formatie van de atomen bepaalt de vorm en vastheid.

Als we naar de feiten kijken bestaat het hele universum dus uit lichtjes, die wij met ons verstand interpreteren. Dat doen we met dezelfde verbeeldingskracht als waarmee we van de pixels in het tv scherm een film maken.

Dus als we de natuurkundige waarheid naast deze spirituele uitleg leggen, dan komen ze voor honderd procent overeen: verbeelding creëert de realiteit.


Now let us look at Jesus Christ through the eyes of the state of Paul. Schooled in the traditions of his father, Paul knew Hebrew backwards. He knew the law of Moses and protected these traditions with his life, opposing anyone who was in conflict with his belief.

Then he saw the spirit behind the letter. Just as you – believing what you were taught by your mother and father and Sunday school teacher – when you enter the state called Paul you will understand the meaning behind the allegory; and – like Paul – you will be just as ardent in promoting it as you were in defending your belief in a physical Jesus Christ.


We kijken in deze lezing naar Jezus Christus door de ogen van Paul. Dit personage wordt gekenmerkt door zijn grote kennis van het Oude Testament. Paul verdedigt de tradities van de bijbel aanvankelijk te vuur en te zwaard. Tot de ziel uit het Oude Testament tot hem doordringt. Dan ontwaakt hij.

Als je de staat van Paul inneemt, zul je dus een vergelijkbaar effect ervaren. Je ontdekt dat de uitleg die alle kenners van het geloof je hebben bijgebracht niet klopt. Je komt erachter dat de karakters in de bijbel geen historische figuren zijn, zoals je hebt geleerd, maar dat het spelers zijn in een psychologisch drama, een roman vol metaforen. De bijbel blijkt een allegorie.

Zo fanatiek als Paul het Joodse geloof van zijn ouders verdedigde, zo fanatiek verspreidt hij na zijn ontwaken zijn nieuwe visie. Als je in de staat van Paul komt wil je dat ook. Je snapt dat Christus een personificatie is van God en dat wil je iedereen laten weten.


Paul makes the statement: “I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for the salvation of everyone who has faith. That power is Christ.” And it is Paul who confesses: “Even though I once regarded Christ from a human point of view, I regard him thus no longer.” Having learned from the traditions of his earthly father that he was to “Make no graven image unto me” Paul believed that Jesus Christ was an individual like himself. But when he realized who Jesus Christ really was, he defined him in his letter to the Corinthians as the power of God and the wisdom of God saying: “I preach only Jesus Christ crucified and raised from the dead.”


Paul bekent: ‘Ook al beschouwde ik Christus eerst vanuit een menselijk perspectief, zo beschouw ik hem nu niet meer.’

Hij zag Jezus aanvankelijk als een mens zoals hijzelf, maar na zijn spirituele ervaring, definieert hij hem als de kracht en de wijsheid van God. Met de woorden: ‘Ik promoot alleen de gekruisigde Jezus die opstond uit de dood’.


Voor de meeste buitenkerkelijken is het beeld van Christus aan het kruis afstotelijk.

Het brengt ongeveer de volgende boodschap over: Tweeduizend jaar geleden kwam een goeierik ons namens God vertellen hoe we zouden moeten leven. Die is onterecht veroordeeld en gruwelijke ter dood gebracht. Wat een onrecht! We moeten ons schamen en allemaal medelijden met hem hebben.

De kerk geeft dit drama betekenis: Hij werd niet zomaar vermoord, hij is voor onze zonden gestorven.

Voor die uitleg heb ik nog geen plek binnen mijn logica gevonden. Aan de ene kant vertelt het verhaal dat wij mensen zondige wezens zijn en aan de andere kant is hun heilige held voor onze zonden gestorven. Dan zou je er toch op moeten kunnen vertrouwen dat we nu allemaal zondenvrij zijn. Hoe kan de kerk haar gelovigen dan millenialang voorhouden dat ze niet deugen en goede daden moeten verrichten om kans te maken in de hemel te komen?


Enfin. Als je meegaat in de uitleg van Goddard dat het hele verhaal over Christus een parabel is, dan maakt de kruisiging daar eenmaal onderdeel van uit. Het karakter Paul stelt dat hij de opstanding van Christus na zijn dood vertegenwoordigt. Het kan maar duidelijk zijn dat het hem om de verbeeldingskracht gaat, niet om de mens Jezus.


Paul teaches that the power of God and the wisdom of God is crucified and buried in Man, and from that state of death will he rise. Now seeing Christ as his human imagination Paul confesses: “I once regarded Christ from a human point of view; I regard him thus no longer.”


Met de dood van het personage Christus worden zijn kwaliteiten symbolisch overgedragen op de mens. De kracht en de wijsheid van God zijn gekruisigd en begraven in de mens en vanuit deze, 'bewusteloze', Staat zullen die verrijzen. Een beeldspraak om het inzicht over te brengen dat als je afscheid neemt van je geconditioneerde zelf, dat je bewustzijn dan actief wordt als helende verbeeldingskracht. Genaamd Christus.


Who is this creative power who was once regarded as human?

In the 10th chapter of Matthew it is made to say: “Everyone who acknowledges me before men, I will acknowledge before my Father who is in heaven; but whoever denies me before men, I will also deny before my Father who is in heaven.


Wie is die creatieve kracht die eerst als mens beschouwd werd?

De schrijversgroep Matteüs laat Christus zeggen: Iedereen die mij (het scheppende bewustzijn) erkent als de ware mens binnen de mens, die krijgt toegang tot mijn vader, ofwel het grote bewustzijn. Maar als je niet gelooft dat ik besta, dan ontvang je ook de kracht van mijn vader niet (en blijf je een speelbal van omstandigheden).


Think not that I have come to bring peace on earth; I have not come to bring peace, but a sword. To set a man against his father, a daughter against her mother, a daughter-in-law against her mother-in-law. Anyone who loves father or mother more than me is not worthy of me.”


Paul maakt duidelijk dat je bewustzijn eerst komt en daarna pas de wereld om je heen. Het bewustzijn is de oorzaak van alles, niet het gevolg.

Hij gebruikt nogal agressieve termen om uit te leggen dat verbeeldingskracht de realiteit bepaalt. Hij zegt dat zelfs je naasten, je dierbaren, je ouders van verbeeldingskracht zijn gemaakt. Je creëert je omgeving zelf. Dat doe je voor het grootste deel onbewust. In het onderbewuste liggen de patronen van de schepping vast. En omdat het onbewuste een gemeenschappelijke verzameling van informatie is, ervaar je niet dat je de objecten en mensen om je heen zelf schept.

Waarom is het zo belangrijk om je bewustzijn op de eerste plaats te zetten? Het doel van het verhaal is je de verlichte Staat te leren herkennen, waarin je innerlijke vrede ervaart onafhankelijk van omstandigheden.


Neville vervolgt met te benadrukken dat de ogenschijnlijke tegenstelling in de woorden van Jezus, opgetekend door de apostelen, hem niet zijn ontgaan.

Claiming that he came into the world not to abolish the law of Moses but to fulfill it (and the 5th commandment is “Honor your father and mother”) how can he ask us to love him more than our father and mother? When I was a child I heard these stories in my Sunday school class, and I knew that if I had to love Jesus more than my mother and father I was not worthy of him. To ask me to love some invisible power more than I loved my sweet, kind, loving mother and the giant of a man who was my father was to ask the impossible of me. So what is being said here?


Father and mother are the obvious physical causes of the birth of a child in this world. Whether it is human, bird, or animal, we all have fathers and mothers. They are the physical cause of the phenomena of life, as you are now an objective fact. Then comes an invisible cause saying you must love it more than visible causation. No one is setting you against your father or mother, daughter or daughter-in-law – how could they!


Man sets up physical causation, saying you must join the “right” club, live in the “right” neighborhood, know the “right” people. That your place of birth or the color of your skin is the cause of your experiences. Now you are told that the cause is invisible and you must love this cause more than any earthly thing. You are urged to fall in love with it! To make it yourself and have no other god besides it! And may I tell you: when you do, you will love your father and mother, daughter, and son more than ever before, as you will no longer see them as physical causation.


Als promotor van zijn nieuwe zienswijze benadrukt Paul dat hij de geboden van het Oude Testament niet wil afschaffen. Je vader en moeder eren is helemaal okay, hij wil alleen het accent verleggen. Je ouders scheppen je fysieke lichaam, maar je leven dank je aan het bewustzijn. Je besef er te zijn, je ervaringen, je geluk, liefde...die hebben plaats binnen die intelligente energie, de onzichtbare oorzaak van alles. Zodra je dat beseft houd je nog meer van je ouders en kinderen.


De openbaring is dat als we open staan voor deze intelligente kracht, dat dan alle gedachten die ons niet dienen verdwijnen. Dan leven we in een gelukzalige staat, de wereld om ons heen verandert in een ‘koninkrijk’.

Qua tip: zodra je innerlijke vrede ervaart, het belangrijkste kenmerk van God in de mens, treedt dat effect onmiddellijk op. Al het mooie toont zich aan je. Momenten van verlichting zijn een vrij alledaags verschijnsel. Het gaat erom ze te herkennen.


You will know that nothing physical is the cause of the phenomena of life. You will see them as aspects of your invisible body that has awakened. There is no character in scripture that has a physical history. They are there to depict divine history. Paul was trained in the Jewish faith and knew Judaism backwards. He said: “I am a son of Abraham of the tribe of Benjamin.” And when he was told: “Your great learning is turning you mad,” he replied: “I am not mad. I am speaking the sober truth.” Paul is telling you of the resurrection of a creative power of which you have been totally unaware.


Paul vertelt over de opstanding van een creatieve kracht, waarvan je je niet bewust was.

This creative power is buried in everyone, and that power is God himself. There is no intermediary between you and God. Jesus Christ is the creative power of your own wonderful human imagination!


Die kracht ligt in iedereen begraven, die kracht is God zelf. Er bestaat geen intermediair tussen jou en God. God/Christus is je verbeeldingskracht.


That is Jesus Christ and there is no other! God the Father is buried in you as your I am, and your human I amness is Jesus Christ. This is the being Paul speaks of when he says: “Test yourself; Do you not realize that Jesus Christ is in you? Unless, of course, you fail to meet the test.”


Het gaat er dus om je bewust te worden van je scheppend vermogen. Dat is God. Alles wat je achter 'Ik ben' plaatst en waar je niet over twijfelt, dat creëer je.

Dat is volgens Paul de weg van God. Of: De manier om in de huid van God te kruipen en gebruik te maken van zijn scheppende kwaliteit.

Hij roept dringend op om zijn stelling te testen. Daarvoor hebben de schrijvers die zich Paul noemen het Nieuwe Testament geschreven. Om je te helpen. Met het ontdekken van je scheppende vermogen. Je wordt door Paul uitgedaagd om iets van jezelf te maken. Om je verlangens achter ‘Ik ben…’ te plakken.


En ga maar na. Zodra je van jezelf zegt: Ik ben heel sterk en je blijft dat herhalen, dan word je dat. Dan stel je alles in het werk om sterk te zijn.

Zeg je voortdurend tegen jezelf: ‘Ik ben een loser’ dan wordt dat na verloop van tijd ook waar. Je creëert je zelfbeeld.


Now let me share a letter from a friend. She said: “I am a freelance designer. I never seek work, but as I sit at home and imagine I am working, they call. In the past six months I have received very few orders from a company that kept me very busy in the past, so I called them to discover that they had employed a full-time art director and would no longer require my services. After hanging up the phone I revised this conversation. I heard them tell me they had lots of work for me, and I felt the thrill in their words. One week later they called, asking me to design a 26-page book of institutional advertising, plus four ads for Harper’s Bazaar.

This was more thaen they had given me in the past at any one time. Now I am busier, happier, and making more money than ever before, and my technique is simple. Sitting in my chair I quietly listen for the phone to ring, answer it in my imagination and hear the orders I desire to create – and they come.”


Met dit verhaal geeft Goddard een voorbeeld van zo’n test. Paul roept niet voor niets op om je geloof te testen. Om te ontdekken dat God je scheppende kracht is.

Als dit de eerste keer is dat je met zijn gedachtegoed in aanraking komt is het naar mijn mening niet het beste voorbeeld. Hoewel het heel goed mogelijk is om via het gemeenschappelijke bewustzijnsveld de gedachten van een ander te beïnvloeden, of zelfs helemaal te veranderen. Ik heb wat dat betreft allerlei bijzondere voorbeelden te vertellen.

Maar zoiets vereist training. (Waar ik je overigens graag bij help, ik ben niet voor niets een coaching praktijk begonnen).

Het succes van dit ‘wonder’ zit hem in de zekerheid waarmee je het bewustzijnsveld beïnvloedt. Je geloof in dat vermogen groeit naarmate je het vaker toepast. In de verlichte staat bestaat geen twijfel. Zoals dat met elke kunde is die je beheerst: Je bent zeker.


Wat mij betreft gaat het er bij de test van Paul niet in de eerste plaats om de gedachten van anderen te beïnvloeden. Het gaat om het durven geloven in wat je wil. Het hele universum is geschapen via aanhoudende gedachten, daar ligt het niet aan.

Dat kun je uitproberen….. Het zijn de aanhoudende, sterke, gedachten waar je niet over twijfelt, die de werkelijkheid scheppen.

Als in: je identificeert je met de verhalen die je jezelf al jaren vertelt. Dat ben je. Zo is het concept dat je van jezelf hebt, ontstaan. Door aanhoudende gedachten over jezelf.


Om de stelling van Paul te testen, kun je veel eenvoudiger voorbeelden bedenken. Bij alles wat je accepteert, wat je waar vindt van jezelf, daar gebruik je de scheppingskracht al.

Als je schilder bent en iemand spreekt je aan als schilder, dan ervaar je dat als de waarheid. Maar ben je in je vrije tijd wat yoga oefeningen gaan doen en iemand noemt je yogaleraar, dan zul je giebelend bekennen dat je een hobbyist bent.

Je gelooft het zelf niet. Wil je echter yogaleraar worden, dan helpt het wel om alvast te voelen dat je die leraar bent. Je zelfbeeld te veranderen. Het te zijn.


Een nog veel praktischer test: je wordt ‘s morgens wakker met een rothumeur.

Waar komt dat vandaan? Zeer waarschijnlijk had je een vervelende droom. Je kunt nu twee dingen doen. Wachten tot er allerlei gedachten te binnen schieten die bevestigen dat de wereld een hel is, of dat humeur aanpakken. Een korte meditatie. De trillingen in je lichaam tot bedaren brengen en zorgen dat je je goed voelt. Je zorgt dat je innerlijke vrede vindt, (het belangrijkste kenmerk van God). Daarna kijk je nog eens om je heen en bedenkt wat een fantastische plek deze wereld is. Hop! Koninkrijk geopend. Je bent als in de hemel.

Dat is wat Paul met testen bedoelt. Dat je zelf kunt bepalen hoe gelukkig je bent. In die zin ben je als de schepper: Jij bent God.

In dat gedrag-sjabloon ben je helemaal okay.


De rest van de lezing laat ik met rust. Lees zelf maar. Helemaal aan het einde tref je nog mijn conclusie.

Now, who is Jesus Christ? Scripture tells you he is the creative power of God and the wisdom of God, and by him all things are made, and without him is not anything made that is made. Tell me, how are you using God’s creative power? How are you using Christ? By thinking someone doesn’t like you? That’s Christ in action! It is he who is causing the other not to like you. And when that seeming other slaps you in the face or spits on you, you may wonder why – but it’s because you did it. There is no power but Christ!


No one can do anything to you unless you first do it to yourself by the use of Christ, God’s creative power, whose name is I am. Paul gave us the foundation from which everything is built and claimed that no other foundation can anyone lay other than Christ, the creative power of God. Then he warns us that there will be those wh